������������������������������������������������������������ 83 รายการ