������������������������������������������������������������ 102 รายการ